Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดนครราชสีมามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมกับคณะทำงานตรวจคัดกรองเพี่อแสวงหา ข้อบ่งชี้เบื้องต้น

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดนครราชสีมามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมกับคณะทำงานตรวจคัดกรองเพี่อแสวงหา ข้อบ่งชี้เบื้องต้น ทั้งหมด

          วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 นางสาวปภิญญา ทองสมจิตร แรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายเสกสรรค์ สายอ่อน นักวิชาการแรงงาน ร่วมกับคณะทำงานตรวจคัดกรองเพี่อแสวงหา ข้อบ่งชี้เบื้องต้นสำหรับบุคคลที่มีเหตุอันสมควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาผลประโยชน์ด้านแรงงานบังคับหรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย ผู้แทนจัดหางานจังหวัด ผู้แทนตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด และผู้แทน กอ.รมน. จังหวัด ออกตรวจ ตามภารกิจ ที่ได้รับมอบหมาย ในพื้นที่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ได้แก่ ไซส์ก่อสร้างห้างสรรพสินค้าแม็กโคร สาขาเชพวัน ถนนมิตรภาพ ซึ่งประกอบไปด้วยบริษัท พี บี คอน จำกัด จำนวน 1 แห่ง และ บ.รับเหมาช่วง จำนวน 7 แห่ง พบเป็นแรงงานไทยทั้งสิ้น จำนวน 70 คน เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ จำนวน 18 คน จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า มีการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

TOP