Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดนครราชสีมามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมตรวจสอบและติดตามนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดนครราชสีมามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมตรวจสอบและติดตามนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ทั้งหมด

                 วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 นางภัทรานิษฐ์ เขียวรอด แรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายเสกสรรค์ สายอ่อน ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมตรวจสอบและติดตามนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ระดับพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา จำนวน 16 บริษัท มีแรงงานไทย จำนวน 536 คน และแรงงานต่างด้าว 5 คน ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนการดำเนินงานตามโครงการฯเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

TOP