Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดนครราชสีมามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมกับคณะทำงานตรวจคัดกรองเพี่อแสวงหาบุคคลที่มีเหตุอันสมควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาผลประโยชน์ฯ

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดนครราชสีมามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมกับคณะทำงานตรวจคัดกรองเพี่อแสวงหาบุคคลที่มีเหตุอันสมควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาผลประโยชน์ฯ ทั้งหมด

            วันที่ 16 มิถุนายน 2566 นางสาวปภิญญา ทองสมจิตร แรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นางกัญญาวีร์ ลาล้ำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วย นายเสกสรรค์ สายอ่อน นักวิชาการแรงงาน ร่วมกับคณะทำงานตรวจคัดกรองเพี่อแสวงหาข้อบ่งชี้เบื้องต้นสำหรับบุคคลที่มีเหตุอันสมควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาผลประโยชน์ด้านแรงงานบังคับหรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วย ผู้แทนจัดหางานจังหวัด ผู้แทนประกันสังคมจังหวัด ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้แทนตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด และผู้แทน กอ.รมน. จังหวัดออกตรวจ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขุนณรงค์ – โกเบ โคราช ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมามีแรงงานในสถานประกอบการ 67 คน เป็นคนไทย 46 คน แรงงานสัญชาติลาว 21คน โดยการตรวจครั้งนี้ไม่พบการกระทำผิดด้านการบังคับใช้แีงงานหรือบริการแต่อย่างใด

TOP