Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดนครราชสีมามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมกับคณะทำงานตรวจคัดกรองเพี่อแสวงหาข้อบ่งชี้เบื้องต้นสำหรับบุคคลอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาผลประโยชน์ฯ

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดนครราชสีมามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมกับคณะทำงานตรวจคัดกรองเพี่อแสวงหาข้อบ่งชี้เบื้องต้นสำหรับบุคคลอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาผลประโยชน์ฯ ทั้งหมด

         วันที่ 19 มิถุนายน 2566 นางสาวปภิญญา ทองสมจิตร แรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นางสุทธินันท์ สีเขียว นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วย นายเสกสรรค์ สายอ่อน นักวิชาการแรงงาน ร่วมกับคณะทำงานตรวจคัดกรองเพี่อแสวงหาข้อบ่งชี้เบื้องต้นสำหรับบุคคลที่มีเหตุอันสมควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาผลประโยชน์ด้านแรงงานบังคับหรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
ประกอบด้วย ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ผู้แทนจัดหางานจังหวัด ผู้แทนประกันสังคมจังหวัด ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และผู้แทน กอ.รมน. จังหวัด ออกตรวจ ตามภารกิจ ที่ได้รับมอบหมาย ณ บมจ.วาวาแพ็ค (สำนักงานใหญ่) ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา พบเป็นแรงงานไทย จำนวน 1,341 คน เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ จำนวน 324 คน และบมจ.ป.เจริญกิจโปรดักส์ ต.กฤษณา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา พบเป็นแรงงานไทย จำนวน 26 คน แรงงานสัญชาติเมียนมาร์ จำนวน 12 คน โดยบริษัททั้ง 2 แห่ง แรงงานต่างด้าวมีเอกสารถูกต้องตามกฎหมาย และไม่พบการกระทำผิดด้านการบังคับใช้แรงงานหรือบริการแต่อย่างใด

TOP