Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดนครราชสีมามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจแรงงาน/สถานประกอบการ บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดนครราชสีมามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจแรงงาน/สถานประกอบการ บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ ทั้งหมด

           วันที่ 20 มิถุนายน 2566 นางสาวปภิญญา ทองสมจิตร แรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายนางสรงชล เกิดทองคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ และนายเสกสรรค์ สายอ่อน นักวิชาการแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจแรงงาน/สถานประกอบการ บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา
และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ตรวจสอบนายจ้าง ลูกจ้าง แรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และได้ทำการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ในการเฝ้าระวังและตรวจสอบการทำงานของแรงงาน จำนวน 3 แห่ง พบแรงทั้งสิ้น จำนวน 106 คน เป็นแรงงานไทย จำนวน 61 คน เป็นแรงงานสัญชาติเมียนมาร์ จำนวน 42 คน เป็นแรงงานสัญชาติกัมพูชา จำนวน 3 คน บริษัท ปากช่อง สันติสุข จำกัด (ประเภทกิจการปั้มน้ำมัน) 2) บริษัท พญาเย็นแดรี่ จำกัด (ประเภทกิจการฟาร์มโคนม) 3) บริษัท พารวยอาหารสัตว์ จำกัด (ประเภทกิจการผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์) จากการตรวจสอบไม่พบการกระทำความผิดด้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
การใช้แรงงานเด็ก และไม่มีการบังคับใช้แรงงานหรือบริการแต่อย่างใด และแรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงานถูกต้องตามกฎหมาย

TOP