Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดนครราชสีมาและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับ อาสาสมัครแรงงานอำเภอครบุรี ณ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์พัฒนา

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดนครราชสีมาและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับ อาสาสมัครแรงงานอำเภอครบุรี ณ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์พัฒนา ทั้งหมด

                 วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 นางภัทรานิษฐ์ เขียวรอด แรงงานจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายเสกสรรค์ สายอ่อน ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัด/อาสาสมัครแรงงานอำเภอครบุรี เข้าร่วมกิจกรรม โครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์พัฒนา
บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 20 ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

TOP