Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมลงพื้นที่ออกหน่วยเคลื่อนที่ ติดตามให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านแรงงาน และเข้าร่วมการประชุมการบูรณาการความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมลงพื้นที่ออกหน่วยเคลื่อนที่ ติดตามให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านแรงงาน และเข้าร่วมการประชุมการบูรณาการความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ทั้งหมด

                   วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางภัทรานิษฐ์ เขียวรอด แรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นางสรงชล เกิดทองคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายเสกสรรค์ นักวิชาการแรงงาน และนายธนกิจ เขียวสอนทอง นักวิชาการแรงงาน ออกจังหวัดเคลื่อนที่กับจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์ด้านแรงงานของสำนักงานแรงงานจังหวัด โดยมีนายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในโครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ณ วัดสมานมิตร หมู่ที่ 11 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

เวลา 10.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา โดยนางภัทรานิษฐ์ เขียวรอด แรงงานจังหวัดนครราชสีมาและนางสาวลดาวัลย์ รัมพณีนิล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่มกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมาและประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา สาขาโนนสูง ตรวจและให้ความช่วยเหลือครอบครัวของนายวีระชัย พรีเพ็ง แรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในประเทศอิสราเอล เพื่อติดตามสิทธิประโยชน์ด้านแรงงานตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงแรงงานกำหนด ณ ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

เวลา 14.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา โดยนางภัทรานิษฐ์ เขียวรอด แรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นางกัญญาวีร์ ลาล้ำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุม เรื่อง การบูรณาการความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา จังหวัดนครราชสีมา

TOP