Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ทั้งหมด

             วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. นายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายเสกสรรค์ สายอ่อน ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”     ณ วัดโนนสำเภาทอง หมู่ที่ 9 บ้านเขว้า ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายวิสูตร ชัชวาลวงศ์ ปลัดจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน

TOP