Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมตรวจบูรณการแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ อำเภอโชคชัย

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมตรวจบูรณการแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ อำเภอโชคชัย ทั้งหมด

          วังอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 – 15.00 น. นายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบหมาย เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ นายเสกสรรค์ สายอ่อน นักวิชาการแรงงาน พร้อมด้วยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมตรวจบูรณาการแรงงานต่างด้าวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 แห่ง พบการใช้แรงงานรวม 78 คน แยกเป็นแรงงานไทย จำนวน 57 คน แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว จำนวน 9 คน และแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา จำนวน 12 คน

          ผลการตรวจปรากฏว่า ไม่พบการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และเจ้าหน้าที่แนะนำให้นายจ้าง ลูกจ้าง มีการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามาตรการการควบคุมโรค

TOP