Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ฝึกอาชีพอิสระ “การทำหน้ากากอนามัย” ให้กับอาสาสมัครแรงงานอำเภอทุ่งสง เครือข่ายกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้มาใช้บริการ

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ฝึกอาชีพอิสระ “การทำหน้ากากอนามัย” ให้กับอาสาสมัครแรงงานอำเภอทุ่งสง เครือข่ายกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้มาใช้บริการ ทั้งหมด

วันที่ 9 มีนาคม 2563 นายบุญลอย เขียดนิล แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้ นายสักกพล นนทแก้ว นักวิชาการแรงงาน
ร่วมกับนางสาวสุคล จินดาวงศ์ อาสาสมัครแรงงานดีเด่น จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563 ฝึกอาชีพอิสระ “การทำหน้ากากอนามัย”
ให้กับอาสาสมัครแรงงานอำเภอทุ่งสง เครือข่ายกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้มาใช้บริการ เพื่อขยายผลทำใช้ในชุมชน ณ ศูนย์บริการร่วมกระทวงแรงงาน ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

TOP