Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดปัตตานีมอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมตรวจบูรณาการคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเลใน 22 จังหวัดชายทะเล

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดปัตตานีมอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมตรวจบูรณาการคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเลใน 22 จังหวัดชายทะเล ทั้งหมด

              วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 นายสะนิ เหมหีม แรงงานจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางกิมิฑา ผอมฉิม นักวิชาการแรงงาน และนางสาวนราทิพย์ แวหะมะ นักวิชาการแรงงาน ร่วมตรวจบูรณาการคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเลใน 22 จังหวัดชายทะเล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมาย การบังคับใช้แรงงาน การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน พร้อมทั้งเพื่อเร่งดำเนินการให้ความคุ้มครองแรงงานประมงทะเลตามกฎหมาย และขจัดขบวนการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ในฐานะรองหัวหน้าศูนย์บริหารจัดการแรงงานประมงจังหวัดปัตตานี มอบแนวทางการตรวจบูรณาการ พร้อมทั้ง สร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ชุดตรวจบูรณาการฯ ในการออกตรวจเรือประมงน่านน้ำจังหวัดปัตตานี

TOP