Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดปัตตานีมอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมสัมมนาเส้นทางสู่องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี 2565

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดปัตตานีมอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมสัมมนาเส้นทางสู่องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี 2565 ทั้งหมด

           วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสะนิ เหมหีม แรงงานจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางกิมิฑา ผอมฉิม นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมการสัมมนาเส้นทางสู่องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี 2565 ประเภทองค์กรภาครัฐ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Cisco Webex Meet เพื่อรับฟังหลักเกณฑ์การประเมินองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประเภทภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565

TOP