Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดปัตตานีมอบหมายเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานลงพื้นที่เยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมช

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดปัตตานีมอบหมายเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานลงพื้นที่เยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมช ทั้งหมด

               วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายสะนิ เหมหีม แรงงานจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวอนงค์ สังข์ชุม นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางกิมิฑา ผอมฉิม นักวิชาการแรงงาน และบัณฑิตแรงงานอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่เยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโอรังปันตัย เพื่อส่งเสริมการตลาด สร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงาน สร้างขวัญกำลังใจแก่สมาชิกกลุ่ม พร้อมทั้ง แลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานของกลุ่ม เพื่อต่อยอดการตลาด ให้มีความหลากหลาย เพิ่มยอดขายให้กับกลุ่มวิสาหกิจต่อไป ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโอรังปันตัย บ้านตันหยงเปาว์ ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
               เวลา 10.00 น. นายสะนิ เหมหีม แรงงานจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวอนงค์ สังข์ชุม นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางกิมิฑา ผอมฉิม นักวิชาการแรงงาน และบัณฑิตแรงงานอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านแรงงานแก่แรงงานนอกระบบในการดำเนินกิจกรรม สร้างความเข้มแข็งชมรมแรงงานนอกระบบ ดำเนินการโดย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โอรังปันตัย บ้านตันหยงเปาว์ ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

TOP