Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดปัตตานี นำทีมข้าราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ดำเนินงานโครงการศูนย์แรงงานเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้ม สู้พื้นที่ชุมชนจังหวัดปัตตานี

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดปัตตานี นำทีมข้าราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ดำเนินงานโครงการศูนย์แรงงานเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้ม สู้พื้นที่ชุมชนจังหวัดปัตตานี ทั้งหมด

วันพุธ ที่ 11 มีนาคม 2563 นายสะนิ เหมหีม แรงงานจังหวัดปัตตานี นำทีมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานี และบัณฑิตแรงงานอำเภอทุ่งยางแดง ดำเนินงานโครงการศูนย์แรงงานเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้ม สู้พื้นที่ชุมชนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร่วมกับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาส 2 พร้อมทั้งได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และนำภารกิจด้านแรงงานออกให้บริการ ในรูปแบบของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานีและประชาสัมพันธ์แนงทางการ ดำเนินงานโครงการ To Be Number one และการขายเครือข่ายสู้ชุมชน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งยางแดง หมู่ที่ 1 ตำบลตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี มีนายปรีชา ชนะกิจกำจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี

TOP