Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดปัตตานี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดปัตตานี มอบหมายคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการฯ ออกตรวจบูรณาการสถานประกอบการเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดปัตตานี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดปัตตานี มอบหมายคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการฯ ออกตรวจบูรณาการสถานประกอบการเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ ทั้งหมด

                          วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 นายสะนิ เหมหีม แรงงานจังหวัดปัตตานี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวอนงค์ สังข์ชุม นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการฯ
ตรวจบูรณาการสถานประกอบการเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2564 โดยบูรณาการร่วมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี และ กอ.รมน.จว.ปน.
ตรวจสถานประกอบการ จำนวน 4 แห่ง เป็นลูกจ้างแรงงานทั้งหมด จำนวน 41 คน แยกเป็น แรงงานไทย 4แรงงานต่างด้าว (เมียนมาร์) จำนวน 37 คน ได้แก่ 1) หจก.เงินเอกสหการช่าง ประกอบกิจการ(สร้างวิทยาลัยการประมง)
อาคารเรียนและปฎิบัติการแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตร แรงงานไทย จำนวน 2 คน และแรงงานต่างด้าว (เมียนมาร์) จำนวน 8 คน 2) นายเลี่ยม ประกอบแก้วพร สีชุม ประกอบกิจการ ก่อสร้าง รับเหมา เอเซียนมอลฮ์
แรงงานไทย จำนวน 2 คน และแรงงานต่างด้าว (เมียนมาร์) จำนวน 11 คน 3) นายซานูซี เจ๊ะและ ประกอบกิจการ ก่อสร้างโครงการอิมารา ซิตี้ แรงงานต่างด้าว (เมียนมาร์) จำนวน 7 คน และ 4)
นายสมชาย บุญรักษา ประกอบกิจการ (ก่อสร้างอาคารที่โรงพยาบาลหนองจิก) แรงงานต่างด้าว (เมียนมาร์) 11 คน ผลการตรวจไม่พบการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

                        วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสะนิ เหมหีม แรงงานจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวอนงค์ สังข์ชุม นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ในคณะทำงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ในสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวจังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองจังหวัดปัตตานี และกอ.รมน.จว.ปน
ร่วมบูรณาการตรวจสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดปัตตานี จำนวน 4 แห่ง เป็นลูกจ้างแรงงานต่างด้าว (เมียนมาร์) ทั้งหมด จำนวน 37 คน ได้แก่ 1) หจก.เงินเอกสหการช่าง ประกอบกิจการ (สร้างวิทยาลัยการประมง)
อาคารเรียนและปฎิบัติการแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตร แรงงานไทย แรงงานต่างด้าว (เมียนมาร์) จำนวน 8 คน 2) นายเลี่ยม ประกอบแก้วพร สีชุม ประกอบกิจการ ก่อสร้าง รับเหมา เอเซียนมอลฮ์ แรงงานต่างด้าว (เมียนมาร์) จำนวน 11 คน 3)
นายซานูซี เจ๊ะและ ประกอบกิจการ ก่อสร้างโครงการอิมารา ซิตี้ แรงงานต่างด้าว (เมียนมาร์) จำนวน 7 คน และ 4) นายสมชาย บุญรักษา ประกอบกิจการ (ก่อสร้างอาคารที่โรงพยาบาลหนองจิก) แรงงานต่างด้าว (เมียนมาร์) 11 คน
จากการตรวจคัดกรองแรงงานทั้งหมด โดยเจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ไม่พบแรงงานต่างด้าวที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

                        วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายสะนิ เหมหีม แรงงานจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวจังหวัดปัตตานี ณ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปัตตานี โดยมีการหารือการปรับแผนการตรวจแรงงานต่างด้าวและซักซ้อมแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงแรงงานและจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้คณะทำงานนำไปปฏิบัติ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมบูรณาการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานดังนี้
1.สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี
2.ตรวจคนเข้าเมืองปัตตานี
3.ป้องกันจังหวัดปัตตานี
4.สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี
5.สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี
6.สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี กอ.รมน.ปน.
7.ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี
8.สำนักสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
รวมถึงฝ่ายปกครองในพื้นที่ (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11) และอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน ณ ชุมชนซอยต้น 2 (นาเกลือ) ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี มีแรงงานต่างด้าว (เมียนมาร์) เข้ารับการตรวจคัดกรองทั้งหมด 100 คน จากการตรวจคัดกรองทั้งหมด โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ไม่พบแรงงานต่างด้าวที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

TOP