Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดปัตตานี มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมตรวรจบูรณการเรือประมงป้องกันการค้ามนุษย์

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดปัตตานี มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมตรวรจบูรณการเรือประมงป้องกันการค้ามนุษย์ ทั้งหมด

             วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 นายสะนิ เหมหีม แรงงานจังหวัดปัตตานี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางกิมิฑา ผอมฉิม นักวิชาการแรงงาน นางสาวนราทิพย์ แวหะมะ นักวิชาการแรงงาน และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการฯ ตรวจบูรณาการเรือประมง เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัปัตตานี ประจำปี 2565 โดยบูรณาการร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี ฝ่ายปกครอง ตำรวจน้ำจังหวัดปัตตานี สำนักงานเจ้าท่าปัตตานี กอ.รมน.ภาค4 สน. โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ในฐานะที่ปรึกษาศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดปัตตานี มอบแนวทางในการดำเนิการตรวจบูรณาการ พร้อมทั้งสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ชุดตรวจบูรณาการฯ ณ น่านน้ำทะเลปัตตานี โดยได้ดำเนินการตรวจเรือประมง จำนวน 3 ลำ แรงงานต่างด้าว จำนวน 37 คน (เมียนมาร์ 36 คน กัมพูชา 1 คน) และแรงงานไทย จำนวน 7 คน รวมทั้งหมด 44 คน ผลการตรวจไม่พบการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

TOP