Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดปัตตานี มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมออกตรวจกับคณะทำงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดปัตตานี มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมออกตรวจกับคณะทำงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทั้งหมด

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายสะนิ เหมหีม แรงงานจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวอนงค์ สังข์ชุม นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและคณะทำงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานดังต่อไปนี้
1.สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี
2.ตรวจคนเข้าเมืองปัตตานี
3.ป้องกันจังหวัดปัตตานี
4.สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี
5.สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี
6.กอ.รมน.ปน
7.สำนักสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
8.ตำรวจน้ำจังหวัดปัตตานี
9.ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 444
ณ สะพานปลา ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี มีแรงงานต่างด้าวเข้ารับการตรวจคัดกรองทั้งหมด 161 คน เป็นเมียนมาร์ 2 คน และกัมพูชา 159 คน จากการตรวจคัดกรองแรงงานทั้งหมดโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี พบว่าแรงงานต่างด้าวจำนวน 4 คน มีอุณหภูมิสูงมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จังได้ดำเนินการส่งต่อเพื่อตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ต่อไป

TOP