Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดปัตตานี มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ลงพื้นที่ร่วมบูรณาการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19)

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดปัตตานี มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ลงพื้นที่ร่วมบูรณาการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ทั้งหมด

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายสะนิ เหมหีม แรงงานจังหวัดปัตตานี มอบหมาย นางสาวอนงค์ สังข์ชุม นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและคณะทำงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ในสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ร่วมบูรณาการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ประกอบด้วยหน่วยงานดังต่อไปนี้
1) สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี
2) ตรวจคนเข้าเมืองปัตตานี
3) ป้องกันจังหวัดปัตตานี
4) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี
5) สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี
6) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
7) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลบานา
8) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8
9) สำนักสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
ในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จำนวน 2 ชุมชน แรงงานต่างด้าวเข้ารับการตรวจทั้งหมด 96 คน ประกอบด้วย 1) ชุมชนซอยอารี จำนวน 65 คน แยกเป็นแรงงานต่างด้าวเมียนมาร์ จำนวน 62 คน และกัมพูชา จำนวน 3 คน 2) ชุมชนหลังโรงเรียนบ้านยูโย เป็นแรงงานต่างด้าวเมียนมาร์ จำนวน 31 คน จากการตรวจคัดกรองแรงงานทั้งหมดโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีไม่พบแรงงานต่างด้าวที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

TOP