Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดปัตตานี มอบหมายเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ตรวจบูรณาการเรือประมง เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดปัตตานี

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดปัตตานี มอบหมายเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ตรวจบูรณาการเรือประมง เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดปัตตานี ทั้งหมด

          วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 นายสะนิ เหมหีม แรงงานจังหวัดปัตตานี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวอนงค์ สังข์ชุม นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางกิมิฑา ผอมฉิม นักวิชาการแรงงาน และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการฯ ตรวจบูรณาการเรือประมง เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดปัตตานี ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2564 โดย บูรณาการร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานีฝ่ายปกครอง ตำรวจน้ำจังหวัดปัตตานี สำนักงานเจ้าท่าปัตตานี และ กอ.รมน.ปน. ตรวจเรือประมง จำนวน 5 ลำ แรงงานต่างด้าว จำนวน 77 คน (เมียนมา 47 คน และกัมพูชา 30 คน) และแรงงานไทยจำนวน 15 คน รวมแรงงานประมง ทั้งหมด 92 คน ผลการตรวจ ไม่พบการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ณ ทะเลปัตตานี

TOP