Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดพังงามอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมการถอดบทเรียนความสำเร็จในการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดพังงามอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมการถอดบทเรียนความสำเร็จในการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ทั้งหมด

             วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 นางมาริสา บุญชูช่วย แรงงานจังหวัดพังงา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา และนางชนิดาภา คงเทพ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพังงา เข้าร่วมการถอดบทเรียนความสำเร็จในการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) ภายใต้หัวข้อการส่งต่อที่ไร้รอยต่อศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ด้วย จังหวัดพังงา ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0(PMQA 4.0) ระดับก้าวหน้า (Advance)ในปี พ.ศ.2564 และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)ขอถอดบทเรียนความสำเร็จในการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 โดยมอบหมายมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการดำเนินการเพื่อศึกษาวิเคราะห์จุดเด่นของหน่วยงาน รวมทั้งเป็นตัวอย่างและแนวทางการดำเนินการให้หน่วยงานภาครัฐอื่น ต่อไป

TOP