Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดพิษณุโลกจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลกฯ

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดพิษณุโลกจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลกฯ ทั้งหมด

      วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นางสาววิริยาภรณ์ เปรมโพธิ์ แรงงานจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก และคณะทำงานศูนย์บริการร่วมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อทบทวนกระบวนงานการให้บริการตามแผนเป้าหมายประจำปี โดยแยกงานบริการที่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การให้บริการแบบออนไลน์ (E-Service) การจัดทำแผนงานโครงการ/กิจกรรม ที่คาดว่าจะให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมฯ อาทิ การจัดนัดพบย่อย การสาธิตฝึกอาชีพ ฯลฯ ทั้งนี้ ได้พิจารณาถึงแนวทางการปฎิบัติงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายสมชาย มรกตศรีวรรณ) ณ ศูนย์บริการร่วมจังหวัดพิษณุโลก เทสโก้โลตัสเอ็กซ์ตร้าท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

TOP