Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดพิษณุโลกเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการให้บริการของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 ณ ศูนย์บริการร่วมฯ

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดพิษณุโลกเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการให้บริการของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 ณ ศูนย์บริการร่วมฯ ทั้งหมด

              วันพุธ ที่ 21 ธันวาคม 2565 นางสาววิริยาภรณ์ เปรมโพธิ์ แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการให้บริการของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก ดำเนินการฝึกอบรม การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรนวดฝ่าเท้า เพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง และหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง ซึ่งต้องฝึกปฎิบัติงานจริงเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในด้านความรู้ ความสามารถด้านการนวดไทยให้นำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ โดยได้ออกให้บริการนวดฝ่าเท้า และนวดไทยให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจฟรี ระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00- 16.00 น. ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก (ห้างเทสโก้โลตัสเอ็กซ์ตร้าท่าทอง)

TOP