Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายนางสาวพรรณทิพย์ คงพรามห์ เข้าประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กร (จังหวัด) ให้บรรลุเกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายนางสาวพรรณทิพย์ คงพรามห์ เข้าประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กร (จังหวัด) ให้บรรลุเกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล ทั้งหมด

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายจินดา เอมโอช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวพรรณทิพย์ คงพรามห์ นักวิชาการแรงงาน เข้าประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กร (จังหวัด) ให้บรรลุเกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดฯ ได้นำงานบริการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานฯ เข้าร่วมเกณฑ์การประเมินฯ ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช (771) ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังใหม่)

TOP