Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดยะลา มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 3/2563

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดยะลา มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 3/2563 ทั้งหมด

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางรษิกา ชาญณรงค์ แรงงานจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาววาเนสสา มาโนยามิง นักวิชาการแรงงาน ร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 3/2563 โดยมีนายสุริยา บุญพันธ์ ปลัดอาวุโสอำเภอยะลาเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน ประชาสัมาพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา จำนวน 2 อัตรา และ พี่น้องแรงงานไทยสุขในถ้วนหน้ากับของขวัญปีหใม 2563 มากว่าคำว่าให้ด้วยรักจากใจกระทรวงแรงงาน อัตราค่าจ้างชั้นต่ำเพิ่มขึ้น 5-6 บาททั่วประเทศ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ณ หอประชุมพัฒรัฐ (สุขเจริญ) ชั้น 2
อำเภอเมืองยะเลา จังหวัดยะลา

TOP