Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาววาเนสสา มาโนยามิง เป็นผู้ดำเนินรายการทางคลื่นความถี่ Fm 98.50 Mhz เวลา 14.00 – 15.00 น. สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาววาเนสสา มาโนยามิง เป็นผู้ดำเนินรายการทางคลื่นความถี่ Fm 98.50 Mhz เวลา 14.00 – 15.00 น. สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งหมด

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 นางรษิกา ชาญณรงค์ แรงงานจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาววาเนสสา มาโนยามิง นักวิชาการแรงงาน เป็นผู้ดำเนินรายการ วันนี้ได้รับเกียรติจากนายปฐพี จิระวรรณ ประกันสังคมจังหวัดยะลา ร่วมพูดคุยในรายการประกันสังคมให้สิทธิผู้ประกันตนอายุ 50 ปีขึ้นไป รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้วัดใหญ่ การออกปฏิบัติงานตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบริการประชาชนเชิงรุก ประจำเดือนตุลาคม 2563 การให้บริการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน และขอเชิญชวนรับสมัครและร่วมงานประกวดหนูน้อยนพมาศ โคลีเซี่ยมยะลาร่วมกับฟอร์ดยะลา ในวันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ ลานกิจกรรมศูนย์การค้าโคลีเซี่ยมยะลา ชั้น 3 ทางคลื่นความถี่ Fm 98.50 Mhz เวลา 14.00 – 15.00 น. สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

TOP