Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมดำเนินรายการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานผ่านรายการวิทยุแรงงานทางคลื่นความถี่ Fm 98.50 Mhz

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมดำเนินรายการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานผ่านรายการวิทยุแรงงานทางคลื่นความถี่ Fm 98.50 Mhz ทั้งหมด

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางรษิกา ชาญณรงค์ แรงงานจังหวัดยะลา ร่วมดำเนินรายการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานผ่านรายการวิทยุแรงงานทางคลื่นความถี่ Fm 98.50 Mhz ช่วงเวลา 14.00-15.00 น. ซึ่งออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี ประชาสัมพันธ์
เรื่องบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานในสังคมกระทรวงแรงงาน แนวทางการรอบรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อโควิด – 19 ทั้งผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบ เช่น การปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในส่วนของนายจ้าง จาก 5% หรือ 4% เป็นต้น รวมถึงการสนับสนุนในการตัดเย็บหน้ากากอนามัย โดยเป็นสื่อกลางให้กลุ่มแม่บ้านสาขาการตัดเย็บในพื้นที่ ที่กระทรวงแรงงานเคยสนับสนุน ผลิตหน้ากากอนามัย เพื่อมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นำไปแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา ต่อไป

TOP