Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดลพบุรีมอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จัดรายการวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานแก่ประชาชน

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดลพบุรีมอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จัดรายการวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานแก่ประชาชน ทั้งหมด

         วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 12.05 น. นางสาวสุกัญญา องค์วิเศษไพบูลย์ แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางธัญญธร หอมกระจาย นักวิชาการแรงงาน จัดรายการวิทยุ “กระทรวงแรงงานพบประชาชน” ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี ซึ่งออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 12.05 – 12.30 น. ทางสถานีวิทยุ วศป. (ศูนย์การทหารปืนใหญ่) คลื่นความถี่ระบบAM 711 เพื่อสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านแรงงาน พร้อมนี้ได้ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนายจ้างและสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการส่งเสริม
และรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs เฟส2 ,ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรช่าล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้าน และสร้างการรับรู้ เกี่ยวกับลักษณะความผิดฐานบังคับใช้แรงงานหรือบริการ การค้ามนุษย์ด้ายแรงงานและการบังคับใช้แรงงาน

TOP