Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดลพบุรีมอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนมีนาคม 65

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดลพบุรีมอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนมีนาคม 65 ทั้งหมด

       วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น. นางสาวสุกัญญา องค์วิเศษไพบูลย์ แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางธัญญธร หอมกระจาย นักวิชาการแรงงาน ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมีนาคม 2565 เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ภารกิจด้านแรงงาน โดยมีนายเดชวุฒิ นิลแย้ม นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานฯ ณ หอประชุมอำเภอพัฒนานิคม

TOP