Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดลพบุรีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดลพบุรีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ทั้งหมด

               วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางภัทรานิษฐ์ เขียวรอดแรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นางธัญญธร หอมกระจาย นักวิชาการแรงงาน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 , พ.ศ.2562
ให้กับหน่วยงานภาครัฐ , ภาคประชาสังคม และ NGOs ในการประชุมกำนัน และผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนแต่ละอำเภอในจังหวัดลพบุรี โดยมีนายเดชวุฒิ นิลแย้ม เป็นประธานฯ ณ หอประชุมทีว่าการอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

TOP