Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดลพบุรีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เดือน รกฎาคม 65

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดลพบุรีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เดือน รกฎาคม 65 ทั้งหมด

       วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2565 : เวลา 9.00 น.นางภัทรานิษฐ์ เขียวรอด แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางธัญญธร หอมกระจาย นักวิชาการแรงงาน ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ภารกิจด้านแรงงาน โดยมีนายเดชวุฒิ นิลแย้ม นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานฯ ณ หอประชุมอำเภอพัฒนานิคม

TOP