Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดลพบุรีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอพัฒนานิคม 

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดลพบุรีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอพัฒนานิคม  ทั้งหมด

              วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นางภัทรานิษฐ์ เขียวรอด แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางธัญญธร หอมกระจาย นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอพัฒนานิคม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยมี นายเดชวุฒิ นิลแย้ม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ Infographic ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนทั่วไปให้ทราบโดยทั่วถัน

TOP