Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดลพบุรีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วม ฯ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอพัฒนานิคม ประจำเดือนสิงหาคม 65

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดลพบุรีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วม ฯ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอพัฒนานิคม ประจำเดือนสิงหาคม 65 ทั้งหมด

   วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30 น.นางภัทรานิษฐ์ เขียวรอด แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางธัญญธร หอมกระจาย นักวิชาการแรงงาน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอพัฒนานิคม ประจำเดือนสิงหาคม 2565 เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ภารกิจด้านแรงงาน โดยมีนายเดชวุฒิ นิลแย้ม นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

TOP