Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดลพบุรีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วม ฯ เข้าร่วมกิจกรรม”White Zone สถานศึกษา กศน. ปลอดยาเสพติดฯ

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดลพบุรีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วม ฯ เข้าร่วมกิจกรรม”White Zone สถานศึกษา กศน. ปลอดยาเสพติดฯ ทั้งหมด

                 วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 น. นางภัทรานิษฐ์ เขียวรอด แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นางธัญญธร หอมกระจาย นักวิชาการแรงงาน ร่วมกิจกรรม”White Zone สถานศึกษา กศน. ปลอดยาเสพติด” ณ สำนักงาน กศน. อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
โดยได้รับเกียรติจาก นายเดชวุฒิ นิลแย้ม นายอำเภอพัฒนานิคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดกิจกรรม ทั้งนี้ ได้มีการตรวจปัสสาวะ ตรวจหาสารเสพติดของบุคลกร และทำ MOU ร่วมกับ รพ.สต. ในอำเภอพัฒนานิคม

TOP