Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายนางธัญญธร หอมกระจาย เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมประชุมชมรมท้องถิ่นท้องที่สามัคคี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายนางธัญญธร หอมกระจาย เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมประชุมชมรมท้องถิ่นท้องที่สามัคคี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ทั้งหมด

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 นางสาวปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางธัญญธร หอมกระจาย นักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมชมรมท้องถิ่นท้องที่สามัคคี ตำบลหนองบัว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว โดยมีนายมานะ วงษ์นิ่ม กำนันตำบลหนองบัว เป็นประธาน ทั้งนี้ นางธัญญธร หอมกระจายประชาสัมพันธ์ภารกิจ/งานบริการของกระทรวงแรงงาน

TOP