Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ดำเนินการจัดรายการวิทยุรายการกระทรวงแรงงานพบประชาชน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่ คลื่น AM วศป 612

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ดำเนินการจัดรายการวิทยุรายการกระทรวงแรงงานพบประชาชน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่ คลื่น AM วศป 612 ทั้งหมด

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 นางสาวปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางธัญญธร หอมกระจาย นักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรี ดำเนินการจัดรายการวิทยุรายการกระทรวงแรงงานพบประชาชน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่ คลื่น AM วศป 612 เพื่อนประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/ภารกิจของกระทรวงแรงงงาน

TOP