Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ทั้งหมด

               วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 น. นางสาวสุกัญญา องค์วิเศษไพบูลย์ แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางธัญญธร หอมกระจาย นักวิชาการแรงงาน ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ภารกิจด้านแรงงาน โดยมีว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้
ณ หอประชุมอำเภอพัฒนานิคม

TOP