Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ทั้งหมด

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom Application โดยนางสาวสุกัญญา องค์วิเศษไพบูลย์ แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางธัญญธร หอมกระจาย นักวิชาการแรงงาน ร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ภารกิจด้านแรงงาน ภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรีและศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรี

TOP