Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนเมษายน 2565 

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนเมษายน 2565  ทั้งหมด

            วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 : เวลา 9.00 น.นางสาวสุกัญญา องค์วิเศษไพบูลย์ แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางธัญญธร หอมกระจาย นักวิชาการแรงงาน ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนเมษายน 2565 เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ภารกิจด้านแรงงาน โดยมีนายเดชวุฒิ นิลแย้ม นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานฯ ณ หอประชุมอำเภอพัฒนานิคม

TOP