Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมจัดตั้งบูธนิทรรศการ “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดลพบุรี และยุติธรรมพบประชาชน”

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมจัดตั้งบูธนิทรรศการ “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดลพบุรี และยุติธรรมพบประชาชน” ทั้งหมด

        วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางภัทรานิษฐ์ เขียวรอด แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์ อุปละ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมจัดตั้งบูธนิทรรศการในงาน “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดลพบุรี และยุติธรรมพบประชาชน” เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงานผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และ นางสุจิตรา แก้วไกล รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

TOP