Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนเมษายน

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนเมษายน ทั้งหมด

               วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ประจำเดือนเมษายน2564 ณ หอประชุมอำเภอพัฒนานิคม โดยนางสาวสุกัญญา องค์วิเศษไพบูลย์ แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางธัญญธร หอมกระจาย นักวิชาการแรงงาน ร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ภารกิจด้านแรงงาน ภารกิจของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน และรณรงค์การป้องกันแก้ไขปัญญหายาเสพติดในสถานประกอบการ และประชาสัมพันธ์โครงการ ม33 เรารักกัน

TOP