Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วม ฯ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอพัฒนานิคม ประจำเดือนตุลาคม 2565

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วม ฯ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอพัฒนานิคม ประจำเดือนตุลาคม 2565 ทั้งหมด

      วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางภัทรานิษฐ์ เขียวรอด แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางธัญญธร หอมกระจาย นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอพัฒนานิคม ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยมี นายเดชวุฒิ นิลแย้ม เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่11) เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนในพื้นที่ได้ทราบกันอย่างทั่วถึง

TOP