Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วม ฯ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข”

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วม ฯ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ทั้งหมด

          วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางสาวอาทิตยา ต๊ะหล้า นักวิชาการแรงงาน ออกให้บริการประชาชนตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ทั้งนี้สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารงาน ในภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และมอบถุงผ้า เพื่อร่วมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกให้กับผู้มารับบริการ ณ อาคารเก็บผลผลิตทางการเกษตรเทศบาล ตำบลหนองล่อง ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

TOP