Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานตรวจติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปี พ.ศ. 2566

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานตรวจติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปี พ.ศ. 2566 ทั้งหมด

          วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายโชติวัฒน์ ธิสาร แรงงานจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางสาววรัญญา สุทธหลวง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ตรวจติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปี พ.ศ. 2566 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือหลักสูตรการประดิษฐ์บายศรีใบตอง ระหว่างวันที่ 2 –3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุม หมู่ที่ 8 ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน มีผู้เข้าร่วม 20 คน โดยกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน อันเนื่องมาจากสาธารณภัย ภัยธรรมชาติ วิกฤตเศรษฐกิจ และผู้ว่างงานให้มีอาชีพ มีงานทำ มีรายได้ เป็นการชั่วคราว และมีโอกาสได้รับการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ เพื่อต่อยอดอาชีพเดิมและรองรับการประกอบอาชีพใหม่ในอนาคต

TOP