Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดลำพูนมอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯเข้าร่วมกับทีมตรวจบูรณาการ ออกตรวจ สปก.กลุ่มเสี่ยง

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดลำพูนมอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯเข้าร่วมกับทีมตรวจบูรณาการ ออกตรวจ สปก.กลุ่มเสี่ยง ทั้งหมด

          วันที่ 18 มีนาคม 2565 นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมาย นางสาวอาทิตยา ต๊ะหล้า นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมกับทีมตรวจบูรณาการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ออกตรวจ สปก.กลุ่มเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน จำนวน 3 แห่ง ลูกจ้างจำนวนทั้งสิ้น 88 คน โดยเป็นแรงงานสัญชาติไทยจำนวน 32 คน แรงงานสัญชาติเมียนมา จำนวน 43 คน แรงงานสัญชาติลาว จำนวน 6 คน และบุคคลพื้นที่สูง จำนวน 7 คน ผลการตรวจ ไม่พบการกระทำที่เข้าข่ายการใช้แรงงานบังคับ การค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ประกาศค่าจ้างขั้นต่ำ และกำชับสถานประกอบการดำเนินการตามคำสั่ง/ประกาศ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน และข้อปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

TOP