Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดลำพูนมอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ติดตามการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปี 2565

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดลำพูนมอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ติดตามการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปี 2565 ทั้งหมด

       เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอาทิตยา ต๊ะหล้า นักวิชาการแรงงาน เปิดโครงการและติดตามการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปี 2565 จำนวน 2 กิจกรมม ในพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2564 ได้แก่ ตำบลป่าไผ่ จำนวน 2 กิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 35 คน

TOP