Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดลำพูนมอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการที่มีการจ้างงานแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดลำพูนมอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการที่มีการจ้างงานแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ทั้งหมด

                    วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมายนางสาวอาทิตยา ต๊ะหล้า นักวิชาการแรงงาน ร่วมตรวจสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวพร้อมกับคณะทำงานดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งทำงานในสถานประกอบการ โรงงาน หรืองานก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564
                   ผลการตรวจ พบแรงงานต่างด้าวกลุ่มเป้าหมาย รวมจำนวน 55 คน เจ้าหน้าที่จึงได้บันทึกข้อมูลแรงงานต่างด้าว และให้คำแนะนำแก่นายจ้างและแรงงานต่างด้าวในการขอรับใบอนุญาตทำงานตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว พร้อมทั้งกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแรพ่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

TOP