Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดลำพูนมอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เปิดโครงการและติดตามการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปี 2565

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดลำพูนมอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เปิดโครงการและติดตามการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปี 2565 ทั้งหมด

               วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดลำพูน ได้มอบหมายให้ นางสาวอาทิตยา ต๊ะหล้า นักวิชาการแรงงาน เปิดโครงการและติดตามการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปี 2565 กิจกรรมสร้าง/ซ่อมแซม ฝายชะลอน้ำ จำนวน 15 คน ณ ตำบล บ้านปวง อำเภอ ทุ่งหัวช้าง จังหวัด ลำพูน ระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2564

TOP