Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดลำพูนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศุนย์บริการร่วมฯ ออกตรวจเยี่ยม สปก.กลุ่มเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานฯ

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดลำพูนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศุนย์บริการร่วมฯ ออกตรวจเยี่ยม สปก.กลุ่มเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานฯ ทั้งหมด

     วันที่ 11 มกราคม 2566 นายโชติวัฒน์ ธิสาร แรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอาทิตยา ต๊ะหล้า นักวิชาการแรงงาน ร่วมกับทีมตรวจบูรณาการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ออกตรวจเยี่ยม สปก.กลุ่มเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่อำเภอบ้านธิ จำนวน 2 แห่ง เป็นแรงงานสัญชาติเมียนมา จำนวน 6 คน
ผลการตรวจ ไม่พบการกระทำที่เข้าข่ายการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย การบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยทีมตรวจบูรณาการฯ ได้ยึดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) ในการตรวจคัดกรองเบื้องต้น เพื่อการส่งต่อคดีแรงงานบังคับ

TOP