Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดลำพูนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ออกตรวจเยี่ยม สปก. กลุ่มเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดลำพูนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ออกตรวจเยี่ยม สปก. กลุ่มเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ทั้งหมด

           วันที่ 25 มกราคม 2565 นายโชติวัฒน์ ธิสาร แรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอาทิตยา ต๊ะหล้า นักวิชาการแรงงาน ร่วมทีมตรวจบูรณาการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ออกตรวจเยี่ยม สปก. กลุ่มเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน จำนวน 2 แห่ง เป็นแรงงานสัญชาติไทย จำนวน 7 คน สัญชาติเมียนมา จำนวน 4 คน และบุคคลบนพื้นที่สูง จำนวน 2 คน ผลการตรวจ ไม่พบการกระทำที่เข้าข่ายการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย การบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยทีมตรวจบูรณาการฯ ได้ยึดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) ในการตรวจคัดกรองเบื้องต้น เพื่อการส่งต่อคดีแรงงานบังคับ ทั้งนี้ สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน ได้ประชาสัมพันธ์ให้ลูกจ้าง/สถานประกอบการ มีความรู้ความเข้าใจในโรคพิษสุนัขบ้า การดูแลสัตว์เลี้ยง อย่างถูกต้อง และรับผิดชอบเมื่อถูกสุนัข หรือแมวกัด ข่วน สามารถปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

TOP