Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดลำพูนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เป็นวิทยากรบรรยาย ตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดลำพูนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เป็นวิทยากรบรรยาย ตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ทั้งหมด

       วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายโชติวัฒน์ ธิสาร แรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาววรัญญา สุทธหลวง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยาย ตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ในหัวข้อ “อนาคตเราออกแบบเองได้ สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดยา จากการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน รวมถึงผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่สมัครใจเข้ารับการฟื้นฟูสภาพทางสังคมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ควบคู่กับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจเข้มแข็งสามารถเปลี่ยนทัศนคติ ด้วยการลด ละ เลิก และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ณ วัดม่อนมะหินศิลาราม ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

TOP